Zoeken

U bent hier: Home » Historie » Ontwikkelingsplan

Ontwikkelingsplan 2009 Keijenborg

Inleiding

Keijenborg maakte sinds 2006 deel uit van het project ‘Dorpen groeien op eigen wijze’. Dit project was een initiatief van een viertal provinciaal opererende organisaties: het Gelders Genootschap, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de Gelderse Milieufederatie en de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.


Het project had als doelen:

  • Kleine dorpen laten groeien op een eigen, natuurlijke wijze
  • De aanwezige kennis uitdragen naar dorpen, dorpsorganisaties en gemeenten
  • Kennis ontwikkelen over uitvoeringsstrategieën (daadwerkelijke realisatie van plannen)

Pilotdorp

In de regio Achterhoek is Keijenborg, met steun van de gemeente Bronckhorst, het pilotdorp geworden. Dit heeft geresulteerd in het projectplan ‘Keijenborg groeit op eigen wijze’.
De opzet was om met de inwoners van Keijenborg te komen tot een dorps(ontwikkelings-)plan (bottom-up benadering). Voor concretere deelprojecten uit het dorpsplan worden uitvoeringsplannen opgesteld. Het dorpsplan biedt zowel voor bewoners als voor toezichthoudende instanties een hulpmiddel en een kader om initiatieven te beoordelen.
In mei 2006 is het project opgezet en begin 2007 daadwerkelijk gestart.
De Dorpsraad heeft in het voorjaar 2007 de Dorpswerkgroep (DWG) ingesteld. De DWG is trekker voor het dorpsontwikkelingsplan dat uiteindelijk onder verantwoording van de Dorpsraad valt. De DWG is breed samengesteld qua leeftijd en geslacht en telt circa 15 personen.
Met ondersteuning van de 4 organisaties heeft de DWG onderzoek gedaan naar:

  • De leefbaarheidsituatie in Keijenborg (verenigingsleven, voorzieningen, bedrijvigheid, agrarische bedrijven)
  • De woningbehoefte onder Keijenborgers (m.b.v. enquêteformulieren)
  • De ruimtelijke kwaliteit in en rond het dorp

Dorpsavond 2007

Op 12 september 2007 is een algemene dorpsavond gehouden waar de resultaten van de onderzoeken zijn gepresenteerd. De ruim 150 aanwezigen hebben vervolgens reacties op diverse thema’s gegeven en ideeën aangedragen (reacties op vellen met stellingen en kaarten aan de muur).
Dit is de basis geweest voor het ontwikkelen van een voorlopige ontwikkelingsvisie. Over de conceptvisie is op 14 november 2007 ook een workshop gehouden met enkele belangrijke organisaties, namelijk gemeente, provincie, ProWonen en LTO. In januari/februari 2008 is gepraat met de raadsfracties en B&W over het project. Een goede afstemming met gemeentelijke beleidsplannen (zoals de woonvisie en groenstructuurplan) is belangrijk.

Ontwikkelingsvisie

Op 17 maart 2008 is de visie gepresenteerd aan de inwoners op de tweede algemene dorpsavond (circa 120 aanwezigen). Op die avond is in groepsverband de visie besproken en zijn meningen en suggesties gegeven.

De voorlopige ontwikkelingsvisie gaat niet uit van een sterke groei van Keijenborg. Er zijn meerdere open te houden zones aangewezen voor behoud van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten.
Er is wel een woningbehoefte vanuit het dorp geconstateerd waar we ruimte voor zoeken. Binnen de huidige bebouwde kom zijn nog enkele mogelijkheden maar realisatie is moeilijk. Daarom is ook naar de omgeving van het dorp gekeken.
In de directe omgeving van het dorp is woningbouw ruimtelijk goed inpasbaar op huidige oude boerderijcomplexen en/of op locaties die in de lintbebouwing en de landschappelijke structuur passen. De ontwikkelingsvisie geeft zones aan waar clusters van enkele woningen (als een soort boerderijcomplex) ruimtelijk inpasbaar zijn en landschappelijke versterking kunnen geven. Eventuele realisatie komt in beeld als er een concrete vraag vanuit het dorp voor is. Zonder vraag geen realisatie. De ontwikkelingsvisie streeft verder naar versterking van het dorpshart door een herinrichting van het dorpsplein.

Dorpskwaliteitkaart

Na de dorpsavond is de DWG in overleg gegaan met de begeleiders over de uitwerking van de ontwikkelingsvisie. Wat zijn de voorwaarden waaronder bebouwing kan plaatsvinden? Welke spelregels hanteren we daarbij?
Op 10 december is in dorpshuis "De Horst" onder grote belangstelling de Dorpskwaliteitskaart gepresenteerd aan de Keijenborgers.
Deze Dorpskwaliteitskaart en de daarbij behorende Dorpsvisie "Keijenborg groeit op eigen wijze" is door de Dorpswerkgroep in het kader van de pilot "Dorpen groeien op eigen wijze" in samenwerking met de organisaties Vereniging Kleine Kernen, Gelders Genootschap, Gelders Milieufederatie, Landschapsbeheer Gelderland en Gemeente Bronckhorst tot stand gebracht.

 

Kopersvereniging

In relatie tot het dorpsontwikkelingsplan is in Keijenborg een Kopersvereniging opgericht. Waar in het dorp nog woningbouwplannen tot ontwikkeling komen is het de inzet dat Keijenborgers met voorrang hierbij betrokken zijn en in eigen dorp een woning kunnen vinden. De Kopersvereniging is te bereiken via haar bestuur waarin onder andere Patrick Ankersmid zitting heeft.